ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริงหรือ?

รูปภาพของ hiddenmin

Bismillahir Rahmanir Rahim

ลองมาทำตามรายการนี้ดู อินชาอัลลอฮฺ แล้วเราจะได้ในสิ่งผู้ใช้ต้องการ

 1. Don't assume you know what the customer wants, ask. (จงถาม อย่าคิดเองว่าคุณรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร)

 2. Involve the users from the start. (มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น)

 3. Define and agree the scope of the project. (กำหนดและตกลงขอบเขตของโปรเจค)

 4. Ensure requirements are specific, realistic and measurable. (ดูให้แน่ใจว่า requirements นั้น เจาะจง ทำได้จริง และวัดค่าได้)

 5. Obtain clarity if there is any doubt. (หาความชัดเจนถ้ายังมีข้อสงสัย)

 6. Create a clear, concise and thorough requirements document and share it with the customer. (ทำเอกสาร requirements ให้ละเอียด กระชับ ชัดเจนและส่งให้ลูกค้า)

 7. Confirm your understanding of the requirements with the customer (play them back). (ยืนยันความเข้าใจของคุณใน requirements กับลูกค้า)

 8. Avoid talking technology or solutions until the requirements are fully understood. (หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นจนกว่าจะเข้าใจ requirements อย่างเต็มที่)

 9. Get the requirements agreed with the stakeholders before the project starts. (อย่าลืมว่า stakeholders ต้องยอมรับ requirements ก่อนที่คุณจะเริ่มงาน)

 10. Create a prototype if necessary to confirm or refine the customers' requirements. (ถ้าจำเป็นก็ให้สร้างแบบจำลองก่อนเพื่อยืนหรือปรับ requirements)

 11. Use a recognised notation, such as UML, for modeling the software. (ใช้เครื่องหมายเช่น UML สำหรับการจำลองซอฟต์แวร์)

 12. Cross check the software design against the requirements and review regularly. (ตรวจสอบการออกแบบซอฟต์แวร์จาก requirements และทบทวนเป็นประจำ)

ที่มา: projectsmart.com