ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์”

รูปภาพของ deen.moolsup

ดูเอกสารประกาศ

  ตามที่ร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ทุน “อิคลาศ ซีร็อกซ์” ไปแล้ว นั้น
  บัดนี้ การรับสมัครทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวฟติยา จิหลัง รหัสนักศึกษา 5420117375
2. นางสาวฟติมา จิหลัง รหัสนักศึกษา 5520210960
3. นางสาวรอฮานี อาแว รหัสนักศึกษา 5520210607
4. นางสาวนูรไฮลา เจ๊ะฮะ รหัสนักศึกษา 5720410045
5. นายอาบาส หะยีหามะ รหัสนักศึกษา 5520210721
6. นายมูฮำหมัดฟาอิช เจ๊ะเลาะ รหัสนักศึกษา 5520610136
7. นางสาวไซตง เจ๊ะสมอเจ๊ะ รหัสนักศึกษา 5620710091 *
8. นางสาวจุฬารัตน์ ประสานสุวรรณ รหัสนักศึกษา 5420117009
9. นายนฤชา คมคง รหัสนักศึกษา 5420114021
10. นางสาวนูรอัยซะห์ เจ๊ะหะมะ รหัสนักศึกษา 5520110055
11. นางสาวซูไบดะห์ หะยีเปาะ รหัสนักศึกษา 5520110002
12. นางสาวมานีเราะห์ อามิง รหัสนักศึกษา 5720210803 *
13. นางสาวมูนา กะดะแซ รหัสนักศึกษา 5520117067
14. นางสาวนูรซีเราะ ลาบาก รหัสนักศึกษา 5620210053
15. นางสาวซอลีฮ๊ะ แหละหละ รหัสนักศึกษา 5620210046
16. นางสาวกนกวรรณ ตำพู รหัสนักศึกษา 5620210040
17. นางสาวนูรไอนี เหร็มเหมาะ รหัสนักศึกษา 5620210054
18. นางสาวชุติมา วิสุทธิกุล รหัสนักศึกษา 5520117021
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

  (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีนูรุดดีน มูลทรัพย์
       (นูรุดดีน มูลทรัพย์)
      ผู้ประกอบการร้านอิคลาศ ซีร็อกซ์

ดูเอกสารประกาศ

ผู้ที่มีสัญลักษณ์ * ให้ปริ้นข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกหน้าที่เห็นชื่อโครงการ ใน MIS Center

Tags: